Culepa Michał, Świadczenia chorobowe dla pracowników i osób nie będących pracownikami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 listopada 2020 r.
Autor:

Świadczenia chorobowe dla pracowników i osób nie będących pracownikami

Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą dzielą się na dwie grupy, przy czym uprawnienia do tych świadczeń wynikają wprost z podstawy prawnej, na jakiej wykonywana jest praca. Do pierwszej grupy zaliczyć można świadczenie pracownicze – wynagrodzenie chorobowe. Przysługuje ono wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy i wypłacane ze środków pracodawcy. Nie ma ono charakteru ubezpieczeniowego i nie jest związane bezpośrednio z zasiłkami lub innymi świadczeniami wypłacanymi przez ZUS. Podstawą prawną wypłacenia tego wynagrodzenia są przepisy Kodeksu pracy. Drugą grupę stanowią świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Wypłacane są albo przez ZUS bezpośrednio, albo za pośrednictwem płatnika składek chorobowych (zleceniobiorcy, zamawiającego itp.). Zalicza się do tych świadczeń: zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX