Gruszecki Krzysztof, Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2010
Status: Nieaktualny
Autor:

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Z dniem 20 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła kilka istotnych zmian w zakresie prawnych podstaw ochrony środowiska.

W zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko wprowadzone nowe rozwiązania nie mają charakteru rewolucyjnego, gdyż zmiany o charakterze merytorycznym zostały wprowadzone jedynie do rozwiązań wynikających z postanowień art. 47 i 48ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej u.u.i.ś. W pierwszym z tych przepisów ust. 1 otrzymał nowe brzmienie, różniące się od pierwotnego tym, że spójnik „i” wskazujący na wystąpienie koniunkcji pomiędzy słowami „przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX