Kowalczyk Adam, Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 23 września 2019 r.
Autor:

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Opracowanie dotyczy obowiązku oraz okoliczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uregulowanej w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, implementującej dyrektywę 2001/42/WE. W artykule wskazano organy odpowiedzialne oraz opisano procedurę i zakres przeprowadzania przedmiotowej oceny. Artykuł ten można polecić przede wszystkim organom odpowiedzialnym za przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX