Czech Tomasz, Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

W komentarzu zamieszczono analizę przesłanek, które pozwalają indywidualnemu przedsiębiorcy (osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) uzyskać ochronę prawną na zasadach przewidzianych dla konsumenta. Dotyczy to rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ochrony przed klauzulami abuzywnymi oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Od 1.01.2023 r. ochrona ustawowa obejmuje także uprawnienia w razie niezgodności towaru z umową oraz uprawnienia dotyczące umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej. W celu ustalenia, czy indywidualny przedsiębiorca może skorzystać z ochrony na zasadach konsumenckich, konieczne jest przeprowadzenie dwustopniowego testu prawnego: bezpośredniego związku czynności z działalnością gospodarczą oraz zawodowego charakteru umowy. Od 7.01.2024 r. obowiązują odrębne regulacje, które w pewnym zakresie rozszerzają ochronę konsumencką na rolników indywidualnych, bez ograniczeń dotyczących zawodowego charakteru umowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX