Mazurkiewicz Jakub, Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych – odległości i parametry

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych – odległości i parametry

Przepisy działu II rozdziału 3 „Parkingi i garaże dla samochodów” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. – mają na celu unormowanie zagadnień związanych z zapewnieniem działkom budowlanym odpowiedniej infrastruktury w postaci stanowisk postojowych dla samochodów. Problem wymogów dotyczących zapewnienia określonej ilości miejsc parkingowych jest szczególnie aktualny w kontekście nieustannych prób optymalizacji powierzchni nieruchomości budowlanych i wygospodarowania największej potencjalnej, mieszkalnej lub usługowej, powierzchni użytkowej obiektu budowlanego, którego usytuowanie planowane jest na nieruchomości. Zagadnienie to jest analizowane przez inwestorów coraz częściej głównie z uwagi na wzrastającą sukcesywnie w osiedlach ludzkich liczbę samochodów, w tym użytkowanych w gospodarstwach domowych. Rozwiązania zastosowane przez ustawodawcę w treści działu II rozdziału 3 r.w.t. pozwalają zatem na jednolite i racjonalne uregulowanie warunków dotyczących minimalnych parametrów, którym powinny odpowiadać działki budowlane, pod kątem lokalizacji w ich obrębie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych zapewniających możliwość korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że rozporządzenie regulujące te zagadnienia uległo istotnym zmianom i uzupełnieniom wskutek jego nowelizacji 1.01.2018 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14.11.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie miało w zamierzeniu dostosować dotychczasowe rozwiązania do postępującego rozwoju w dziedzinie projektowania, realizacji inwestycji oraz stosowania innowacji w procesie inwestycyjno-budowlanym. Zmiany te miały ponadto prowadzić do zwiększenia przejrzystości przepisów i wyeliminowania wątpliwości w ich interpretacji, a także ograniczenia coraz częstszego występowania z wnioskami o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Celem niniejszego opracowania jest zatem również wskazanie najistotniejszych zmian w powyższym zakresie wprowadzonych ostatnią nowelizacją przepisów techniczno-budowlanych, a także ich uzasadnienia z punktu widzenia towarzyszącej im intencji ustawodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX