Lewandowski Tomasz, Środki dowodowe: z zeznań świadka i z opinii biegłego w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Środki dowodowe: z zeznań świadka i z opinii biegłego w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Komentarz stanowi analizę stosowania w ogólnym postępowaniu administracyjnym środków dowodowych z zeznań świadka i z opinii biegłego. W opracowaniu na podstawie stanowiska literatury przedmiotu i orzecznictwa sądów administracyjnych starano się w możliwie syntetyczny sposób wskazać dyrektywy, jakimi powinny kierować się organy jednostek samorządu terytorialnego chcące zgodnie z prawem wykonywać czynności dowodowe. Opracowanie zawiera również omówienie najczęściej popełnianych błędów oraz wskazówki, jak ich w przyszłości uniknąć.

1. Środek dowodowy z zeznań świadka

1.1. Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków jest obwarowane pewnymi ograniczeniami i warunkami. Przede wszystkim ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – dalej k.p.a. – wyłącza jako dowód zeznania uzyskane od osób wymienionych w art. 82k.p.a. Są to osoby niezdolne do postrzegania i komunikowania swoich spostrzeżeń, osoby obowiązane do zachowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX