Sprzedaż gruntów rolnych a podatek od czynności cywilnoprawnych - OpenLEX

Koralewski Michał, Sprzedaż gruntów rolnych a podatek od czynności cywilnoprawnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Sprzedaż gruntów rolnych a podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest jedną z najczęstszych danin publicznych towarzyszących transakcjom dokonywanym w formach szczególnych. Wszelkie zmiany dotyczące opodatkowania tym podatkiem są zatem niezwykle ważne w codziennej pracy notariuszy oraz organów podatkowych.

Dnia 1 stycznia 2016 r. znacznej zmianie uległy przepisy regulujące jedno ze zwolnień przedmiotowych w podatku od czynności cywilnoprawnych, dotyczące obrotu gospodarstwem rolnym. Co ważne, kwestia ta już uprzednio należała do skomplikowanych. Wymagało to bowiem analizy ustawy regulującej omawiany podatek, a także zagłębienia się w przepisy normujące podatek rolny oraz ewidencję gruntów i budynków. Nowelizacja z jednej strony wyeliminowała źródła największych kontrowersji podnoszonych na gruncie omawianej ustawy, z drugiej zaś wprowadziła dodatkowe warunki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Skomplikowany charakter niniejszej materii, a także niedawna zmiana zasad korzystania z tegoż zwolnienia podatkowego uzasadniają kompleksowe omówienie obecnie obowiązujących reguł w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX