Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Autor:

Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroku, [w:] Bladowski Bogdan, Metodyka pracy sędziego cywilisty, LEX 2013

Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroku

Rektyfikacja wyroku – obejmująca sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię wyroku przez sąd orzekający, który go wydał – nie zmierza do zmiany lub uchylenia wyroku, czemu służy zaskarżenie, lecz ma na celu naprawienie jego wadliwości przez nadanie takiego brzmienia, jakie sąd mu chciał nadać. Wadliwość tego rodzaju nie może stanowić podstawy zaskarżenia; gdyby więc np. pismo nazwane apelacją zmierzało w istocie do tego celu, należałoby rozważyć potraktowanie go i rozpoznanie jako wniosku rektyfikacyjnego (art. 130 § 1 k.p.c.).

Przedmiotem sprostowania mogą być tylko występujące w wyroku – zarówno w sentencji, jak i w uzasadnieniu – niedokładności, błędy pisarskie lub rachunkowe albo inne oczywiste omyłki (art. 350 k.p.c. oraz § 88 ust. 4reg. sąd.). Niedokładność dotyczyć może np. oznaczenia stron lub przedmiotu sprawy; błąd pisarski polegać może np. na przekręceniu jakiejś nazwy lub opuszczeniu jakiegoś wyrazu (np. napisanie w sentencji tylko „oddala” – bez koniecznego w tym wypadku wyrazu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?