Sprawozdawczość jednostek małych - OpenLEX

Mikulska Dorota, Sprawozdawczość jednostek małych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Sprawozdawczość jednostek małych

Komentarz w sposób syntetyczny przedstawia zagadnienia dotyczące sprawozdawczości jednostek małych, które to pojęcie zostało wprowadzone do polskiego prawa bilansowego we wrześniu 2015 r. W pierwszej części komentarza omówiono warunki uznania jednostki prowadzącej księgi rachunkowe za jednostkę małą. Następnie scharakteryzowano zakres i zawartość informacyjną sprawozdania finansowego jednostki małej. Przestawiono także wzór uproszczonego bilansu i uproszczonego rachunku zysków i strat oraz minimalny zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego. Ostatnia część komentarza ukazuje rolę zasady istotności w realizacji obowiązków sprawozdawczych jednostki i wskazuje, z jakich uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych mogą korzystać jednostki małe. Adresatami komentarza są przede wszystkim kierownicy i służby księgowe jednostek małych. Komentarz może być także przydatny dla innych użytkowników, w tym biegłych rewidentów i przedsiębiorców zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX