CIC Kancelaria, Gostkowski Michał, Sposoby zawierania umów o roboty budowlane

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autorzy:

Sposoby zawierania umów o roboty budowlane

Każdy ze sposobów zawarcia umowy – w tym również umowy o roboty budowlane polega w istocie na wyrażeniu przez strony umowy zgodnych oświadczeń woli. Umowa zostaje zawarta wówczas, gdy strony osiągną porozumienie - consensus.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX