Sobieska Maria, Sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Ustawą z 10.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – dalej u.z.n.u.a.p. – ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie dużych zmian w obszarze sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji związanej ze stosunku pracy, także wprowadził nowe obowiązki dla pracodawców w tym zakresie. Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (zwanym dalej p.r.d.p.), z dniem 01.01.2019 r. zostaną w istotny sposób znowelizowane przepisy dotychczasowego rozporządzenia i tym samym pojawią się zupełnie nowe obowiązki w obszarze prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Niniejszy praktyczny komentarz stanowi przegląd i krótką analizę najważniejszych aspektów zmian w obszarze dokumentacji pracowniczej. Ze względu na zakres komentarza część tematyki została tylko zaakcentowana i będzie stanowiła bazę do dalszej analizy tej problematyki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX