Lewandowski Tomasz, Spory o właściwość i spory kompetencyjne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Aktualny
Autor:

Spory o właściwość i spory kompetencyjne

Komentarz praktyczny do art. 22 i 23 kodeksu postępowania administracyjnego –dalej k.p.a. – wskazuje na sposób rozstrzygania sporów, które powstają pomiędzy organami jednostek samorządowych a organami administracji rządowej oraz między organami jednostek samorządowych a sądami. Opierając się o aktualne Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, starano się zwrócić uwagę na najczęściej pojawiające się spory i sposoby ich rozwiązywania przez sąd administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX