Skutki planów miejscowych, które utraciły moc w 2003 r., przy określaniu opłat planistycznych w obecnym stanie prawnym - OpenLEX

Nowak Maciej Jacek, Skutki planów miejscowych, które utraciły moc w 2003 r., przy określaniu opłat planistycznych w obecnym stanie prawnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Skutki planów miejscowych, które utraciły moc w 2003 r., przy określaniu opłat planistycznych w obecnym stanie prawnym

Celem komentarza jest przeanalizowanie brzmienia art. 87 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie odnoszącym się do oceny zmian wartości nieruchomości terenów objętych „starymi” planami miejscowymi. Dotyczy to przypadku, w którym po utracie mocy obowiązującej „starego” planu miejscowego wystąpiła „luka planistyczna”, a następnie uchwalono na nowych, wciąż obowiązujących zasadach kolejny plan miejscowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX