Skreślenie z listy uczniów - OpenLEX

Lesińska Joanna, Tutka Monika, Skreślenie z listy uczniów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Skreślenie z listy uczniów

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – dalej u.p.o. odmiennie regulują kwestię skreślenia ucznia z listy uczniów w szkołach publicznych oraz skreślenie ucznia z listy uczniów w szkołach niepublicznych. W odniesieniu do ucznia szkoły publicznej, skreślenie z listy uczniów reguluje przepis art. 68 ust. 2 i 3 u.p.o.. Wskazany powyżej przepis odmiennie traktuje sytuację ucznia, który jest w trakcie realizacji obowiązku szkolnego od sytuacji ucznia, który nie realizuje już tego obowiązku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX