Dziurda Marcin, Skład sądu w II instancji po nowelizacji KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Skład sądu w II instancji po nowelizacji KPC

1.Wprowadzenie

Ustawa z 7.07.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw – dalej nowelizacja z 7.07.2023 r. – wprowadziła zasadę, że środki odwoławcze (apelacja i zażalenie) rozpoznawane są w składzie jednoosobowym. Biorąc pod uwagę, że dotychczas regułą było orzekanie w drugiej instancji w składzie trzech sędziów, jest to zmiana radykalna. Powoduje, że większość spraw rozpoznawana będzie przez tylko jednego sędziego zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji. Zgodnie z częścią wstępną art. 40 nowelizacji z 7.07.2023 r. te radyklane zmiany wejdą w życie po zaledwie 14-dniowym vacatio legis, czyli 28.09.2023 r.

Jeżeli chodzi o postępowanie w pierwszej instancji, orzekanie w składzie jednego sędziego od dawna stanowi regułę, która nie wzbudza kontrowersji. W myśl art. 47 § 1ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – w pierwszej instancji sąd...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX