Kościuk Agata, Selektywna zbiórka odpadów budowlanych oraz metody zapobiegania powstawaniu odpadów w zmienionej ustawie o odpadach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Selektywna zbiórka odpadów budowlanych oraz metody zapobiegania powstawaniu odpadów w zmienionej ustawie o odpadach

Komentarz praktyczny omawia zmiany w ustawie z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. – obejmujące m.in. odpady budowlane i rozbiórkowe oraz postępowanie z tymi odpadami oraz innymi odpadami selektywnie zebranymi, produkty uboczne, utratę statusu odpadów oraz metody zapobiegania powstawaniu odpadów, oraz w ustawie z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g. – wprowadzone ustawą z 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa zmieniająca – dotyczące postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi, z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – dalej u.s.o., ustawy z 22.07.2006 r. o paszach – dalej u.p. – oraz ustawy z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach. Omawiana nowelizacja kończy wprowadzanie do prawa polskiego dyrektyw tzw. pakietu odpadowego. Publikacja jest skierowana do organów administracji publicznej oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX