Kozłowski Marcin, Ściąganie długów publicznych według znowelizowanych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Ściąganie długów publicznych według znowelizowanych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Niniejsze opracowanie zwraca uwagę na zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą z 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw do ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – dalej u.p.e.a. – a także przybliża, na czym będą polegały nowe procedury: dochodzenia należności z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, sprzedaży ruchomości przez zobowiązanego za zgodą organu egzekucyjnego, przekazywania dokumentów pomiędzy organami egzekucyjnymi, licytacji elektronicznej, nałożenia na wierzyciela obowiązków informacyjnych, a także egzekucji z rachunków bankowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX