Sankcja kredytu darmowego w ustawie o kredycie konsumenckim - OpenLEX

Białek Tadeusz, Sankcja kredytu darmowego w ustawie o kredycie konsumenckim

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Sankcja kredytu darmowego w ustawie o kredycie konsumenckim

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23.04.2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki nie wprowadza katalogu sankcji, wskazując jedynie, że sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W polskiej regulacji przyjęto daleko idącą w skutkach konstrukcję sankcji kredytu darmowego, która zakłada, że w przypadku naruszenia przez kredytodawcę określonych obowiązków związanych przede wszystkim z treścią umowy o kredyt konsumencki, konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Jednocześnie ustawodawca przesądził o informacyjnym charakterze oświadczenia konsumenta o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, czyli uprawnienie do spłaty samego kapitału bez odsetek i pozostałych kosztów przysługuje więc konsumentowi ex lege.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX