Lisowski Krzysztof, Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej i częściowej likwidacji szkoły (przedszkola) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej i częściowej likwidacji szkoły (przedszkola) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce

W opracowaniu omówiono zastosowanie art. 20 KN, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek i kryteriów zastosowania tego przepisu, sposobu dokonywania wypowiedzeń oraz uprawnień pracowniczych w zakresie odpraw. Odniesiono się także do statusu prawnego instytucji stanu nieczynnego, dokonując analizy treści stosunku pracy nauczyciela w tym okresie, jak i sposobu oraz skutków jego zakończenia. Ponadto poruszono kwestie związane z ochroną prawną przed wypowiedzeniem, a także dotyczące doręczania wypowiedzeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX