Dziurda Marcin, Rozprawy zdalne po nowelizacji KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Rozprawy zdalne po nowelizacji KPC

1.Wprowadzenie

Jeszcze stosunkowo niedawno przepisy nie dopuszczały rozpraw online w postępowaniu cywilnym. Z art. 151 § 1 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – wynikało, że posiedzenia sądowe odbywają się jedynie w budynku sądowym, a poza tym budynkiem tylko wówczas, gdy czynności sądowe muszą być wykonane w innym miejscu albo gdy odbycie posiedzenia poza budynkiem sądowym ułatwia przeprowadzenie sprawy lub przyczynia się znacznie do zaoszczędzenia kosztów.

Niewielkie w praktyce możliwości uczestnictwa w rozprawie w sposób zdalny wynikały z art. 151 § 2k.p.c., który przewidywał, że przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych udostępnianych przez sąd. W takim przypadku uczestnicy postępowania mogli brać udział w posiedzeniu sądowym, gdy przebywali w budynku innego sądu, a przebieg czynności procesowych był transmitowany z sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie do miejsca pobytu uczestników postępowania oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX