Rozpowszechnianie fałszywych informacji o przedsiębiorstwie jako wykroczenie pozwalające na walkę z dezinformacją - OpenLEX

Skowrońska Inga, Rozpowszechnianie fałszywych informacji o przedsiębiorstwie jako wykroczenie pozwalające na walkę z dezinformacją

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Rozpowszechnianie fałszywych informacji o przedsiębiorstwie jako wykroczenie pozwalające na walkę z dezinformacją

Artykuł 26 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – dalej u.z.n.k. – przewiduje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności wykroczeniowej osoby rozpowszechniającej nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, działającej w celu szkodzenia przedsiębiorcy albo w celu przysporzenia korzyści. Sprawca może zostać ukarany karą aresztu albo grzywny do 5000 zł. Potencjalnie przepisy te mogą być remedium na problem dezinformacji gospodarczej. Niniejszy komentarz praktyczny obejmuje rozwinięcie tezy zawartej w tytule. Porównuje również postępowanie w tych sprawach z dochodzeniem roszczeń z tytułu deliktu z art. 14 u.z.n.k., stanowiącego cywilny odpowiednik regulacji z art. 26 u.z.n.k.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX