Wróbel Magdalena, Rozporządzanie akcją w PSA (Prostej Spółce Akcyjnej)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Rozporządzanie akcją w PSA (Prostej Spółce Akcyjnej)

I.Prosta Spółka Akcyjna – wprowadzenie

Prosta Spółka Akcyjna (dalej jako: PSA) zgodnie z regulacją prawodawcy jest jednym z typów spółek kapitałowych uregulowanych w strukturze KSH pomiędzy spółką z o.o., a spółką akcyjną. Instytucja prawna PSA została unormowana w art. 3001–300134 k.s.h. Tym samym, PSA zawiera w swojej konstrukcji prawnej zarówno elementy typowe, właściwe dla spółki z o.o., jak i dla spółki akcyjnej, jak też odrębne stanowiące swoiste differentia specifica jak organ w postaci Rady Dyrektorów czy też instytucja kapitału akcyjnego.

II.Uwagi ogólne – rozporządzanie akcją

Zagadnienie stanowiące przedmiot opracowania dotyczy rozporządzania akcją. W związku z dematerializacją akcji mającą charakter przymusowy i powszechny z obrotu gospodarczego zostały wycofane wszystkie akcje w formie dokumentu (por. art. 30029 k.s.h.).

Prowadzenie rejestru akcjonariuszy w PSA zostało powierzone wyłącznie dwóm typom podmiotów (por. art. 30031 k.s.h.). Jednym z nich jest podmiot, który na podstawie ustawyz dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX