Lewandowski Tomasz, Rozpatrywanie wniosków przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Rozpatrywanie wniosków przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego

Komentarz praktyczny przedstawia proces rozpatrywania wniosków przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. W procedurze rozpatrywania wniosków wnoszonych na podstawie przepisów działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego najważniejszym elementem będzie prawidłowe rozpoznanie przedmiotu wniosku i zbadanie, czy organ, do którego wniosek wpłynął, ma kompetencje do podejmowania działań będących przedmiotem wniosku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX