Sikorski Sebastian, Rola koordynatora w przychodni POZ

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Rola koordynatora w przychodni POZ

Obowiązki koordynatora w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) determinuje definicja opieki koordynowanej zawarta w ustawie z 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej – dalej u.p.o.z. Z brzmienia art. 4 u.p.o.z. wynika, że podstawowa opieka zdrowotna ma funkcjonować poprzez opiekę koordynowaną polegającą na zintegrowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji. Tak rozumianą koordynację zapewnia, zgodnie z art. 5 ust. 1 u.p.o.z., lekarz POZ, współtworzący zespół POZ wraz z pielęgniarką oraz położną POZ, który ma koordynować leczenie świadczeniobiorcy w całym systemie ochrony zdrowia, zapewniając kompleksowość tego leczenia.

Jednocześnie zgodnie z art. 18 ust. 1 u.p.o.z. w ramach koordynacji zespół POZ i poszczególni jego członkowie współpracują z: osobami udzielającymi świadczeniobiorcy świadczeń specjalistycznych, przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia oraz organami administracji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX