Bochenek Michał, Rodzaje i standardy usług w domu pomocy społecznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Rodzaje i standardy usług w domu pomocy społecznej

Wstęp

Warunkiem prowadzenia i świadczenia usług w domu pomocy społecznej, dalej – DPS lub domy, o określonym w przepisach ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – dalej u.p.s., typie jest konieczność spełnienia przez podmiot prowadzący DPS warunków wynikających ze standardów odpowiednich dla każdego z nich. Domy pomocy społecznej powinny zapewnić swoim mieszkańcom pewien minimalny zakres usług, świadczonych w odpowiednich do tego warunkach. Składają się na nie wymagania infrastrukturalne wobec budynku i poszczególnych pomieszczeń oraz standardy żywienia i higieny. Ważne są również poszczególne działania wypełniające ramy usług. Niniejszy komentarz praktyczny jest komplementarnym ogniwem trwającej obecnie szerokiej dyskusji wśród ekspertów nad pakietami określającymi minimalny i maksymalny zakres wypełniania usług .

1.Typy DPS-ów

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

1)

osób w podeszłym wieku,

2)

osób przewlekle somatycznie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX