Bochenek Michał, Rodzaje dowodów w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Rodzaje dowodów w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej

Wstęp

Dla analizy tytułowego zagadnienia kwestią zasadniczą jest określenie relacji przepisów zawartych w ustawie z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – dalej u.p.s. – do przepisów ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. W myśl art. 14 u.p.s. w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Zważywszy na specyfikę postępowań w sprawach świadczeń z zakresu pomocy społecznej, a co za tym idzie – wykorzystywanych rodzajów dowodów pozwalających na ustalenie stanu faktycznego konkretnej sprawy – zasada określona wyżej ma fundamentalne znaczenie. Trzeba wyjaśnić, że zwrot „odpowiednie stosowanie” przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu w sprawach z zakresu pomocy społecznej oznacza, że przepisy te mogą być stosowane tylko w takim zakresie i w taki sposób, aby uzupełnić, a nie modyfikować lub zmieniać przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX