Renta planistyczna i opłata adiacencka w świetle najnowszego orzecznictwa - OpenLEX

Kamińska Anna, Renta planistyczna i opłata adiacencka w świetle najnowszego orzecznictwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Renta planistyczna i opłata adiacencka w świetle najnowszego orzecznictwa

Na wzrost wartości nieruchomości wpływ może mieć wiele czynników. W pewnych przypadkach wzrost ten może być spowodowany bezpośrednio czynnościami podejmowanymi przez organy gminy. Chodzi tu w szczególności o uchwalenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzenie podziału nieruchomości. Jeżeli w rezultacie tych czynności wartość nieruchomości wzrasta, jej właściciel zobowiązany jest do rozliczenia się z gminą. Rozliczenie to może przyjąć formę renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej. Ponieważ zasady ustalania tych opłat rodzą w praktyce wiele pytań i problemów, stale przybywa orzeczeń sądowych wydanych na kanwie tych instytucji. Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza najnowszego orzecznictwa dotyczącego instytucji renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX