Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rekrutacja do szkół a epidemia koronawirusa

Rekrutacja dzieci i młodzieży do publicznych szkół odbywa się na zasadach określonych w ustawie – Prawo oświatowe. Przepisy dotyczące rekrutacji nakładają szereg obowiązków na dyrektorów i organy prowadzące, w tym w związku z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i określeniem kryteriów rekrutacyjnych oraz ochroną danych osobowych uczniów. Rodzice muszą liczyć się z koniecznością złożenia wniosku o odpowiedniej treści wraz z niezbędnymi załącznikami. Niniejsze opracowanie zawiera opis przebiegu rekrutacji do szkół dla dzieci i młodzieży (oprócz szkół branżowych), podsumowanie obowiązków organów oraz przedstawienie przepisów wykonawczych. Ponadto, w związku z obecną sytuacją epidemiczną, niniejsza publikacja została zaktualizowana w oparciu o nowe przepisy rozporządzenia MEN z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Z tego względu można je w szczególności polecić dyrektorom, organom prowadzącym i rodzicom uczniów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?