Rekomendacja Z, czyli „nowy” ład korporacyjny dla banków - OpenLEX

Nowakowski Michał, Rekomendacja Z, czyli „nowy” ład korporacyjny dla banków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Rekomendacja Z, czyli „nowy” ład korporacyjny dla banków

W pierwszej połowie września 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opublikował przyjętą przez Komisję Rekomendację Z, dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach. Zbiegło się to w czasie z zaprezentowaniem przez Komisję (UE) projektu rozporządzenia w sprawie tzw. digital operational resilience, wchodzącego w skład Strategii Cyfrowych Finansów. Oba dokumenty mają istotne znaczenie dla organizacji banków, co wymagać będzie intensywnych działań w najbliższych latach. W niniejszym komentarzu przedstawione zostaną najważniejsze założenia Rekomendacji Z oraz pewnych aspektów projektowanego rozporządzenia w sprawie cyfrowej odporności.

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że banki dostosują się do Rekomendacji do końca 2021 r. Sam dokument stanowi zbiór dobrych praktyk (rekomendacji) dotyczących corporate governance, który składa się m.in. z zasad dotyczących zarządzania i organizacji banku, wszelkich aspektów dotyczących organów wewnętrznych (zarząd, rada nadzorcza) oraz osób pełniących kluczowe funkcje w banku. Wiele miejsca poświęcono kwestii zarządzania ryzykiem.

Sama Rekomendacja Z uwzględnia nowe zasady dotyczące m.in. ujawniania (disclosures), które wynikają z nowego pakietu CRDV/CRRII, ale odnosi się także do takich kwestii, jak wprowadzanie nowych produktów czy zarządzanie konfliktami interesów.

Warto jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że nowe projekt aktów prawnych, m.in. propozycja rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji, przewidują pewne zmiany również w zakresie ładu korporacyjnego banków. Wspomniany projekt wprost odnosi się w wielu miejscach do zasad ładu wewnętrznego stosowanych na podstawie m.in. pakietu CRDV/CRRII. Warto więc uwzględnić i te proponowane rozwiązania przy dokonywaniu analizy luki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX