Koralewski Michał, Rękojmia i gwarancja konsumencka

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Rękojmia i gwarancja konsumencka

Przepisy ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta – dalej u.p.k. –dotychczas regulowały jedynie wąski zakres spraw konsumenckich. Ustawa ta skupiała się głównie na kwestiach dodatkowych uprawnień konsumenckich w umowach zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. W okresie od 25.12.2014 r. rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy pozostawała uregulowana wyłącznie w przepisach ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.

Ostatnia nowelizacja ustawy o prawach konsumenta ustawą z 4.11.2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe przywróciła wcześniejszy dualizm regulacji rękojmianych. Te bowiem ponownie częściowo znajdują w ustawie o prawach konsumenta oraz w Kodeksie cywilnym. Ustawodawca powrócił do wcześniej stosowanej nomenklatury. W ustawie o prawach konsumenta znajdziemy zatem regulacje poświęcone relacji konsumentów z przedsiębiorcami w przypadku niezgodności towaru z umową. Kodeks cywilny natomiast nadal reguluje rękojmię za wady. W zakresie uregulowanym w ustawie o prawach konsumenta wyłączone zostało stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. Konsumenci mogą wszakże stosować przepisy o rękojmi za wady do towarów, które nie zostały objęte nową regulacją ustawy o prawach konsumenta. Przedmiotowe zmiany weszły w życie z dniem 1.01.2023 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX