Soprych Maciej, Trzpioła Katarzyna, Reklamacje w księgach rachunkowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Reklamacje w księgach rachunkowych

Komentarz opisuje sposób ujęcia reklamacji w księgach rachunkowych. W zależności od sposobu realizacji reklamacji ich ewidencja księgowa może mieć istotny wpływ na poziom prezentowanych w sprawozdaniu przychodów lub kosztów. W pierwszej części komentarza przedstawiono zagadnienia prawne, a następnie omówiono zasady ewidencji omówiono zasady ewidencji, przedstawiając przykłady ich zastosowania. Całość zagadnienia została opracowana w kontekście przepisów ustawy o rachunkowości, a w sprawach nieuregulowanych polskimi przepisami autor odwołał się do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX