Bończak-Kucharczyk Ewa, Regulacje stanu prawnego nieruchomości, przez spółdzielnie mieszkaniowe, które wzniosły budynki na gruncie, którego nie są ani właścicielem ani użytkownikiem wieczystym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Regulacje stanu prawnego nieruchomości, przez spółdzielnie mieszkaniowe, które wzniosły budynki na gruncie, którego nie są ani właścicielem ani użytkownikiem wieczystym

W komentarzu szczegółowo zostały przeanalizowane m. in. podstawowe zasady nabywania przez spółdzielnie mieszkaniowe praw do gruntu zabudowanego przez te spółdzielnie w świetle przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zasady nabywania własności niektórych gruntów, których spółdzielnia mieszkaniowa jest użytkownikiem wieczystym, zasady nabywania przez spółdzielnię mieszkaniową prawa użytkowania wieczystego od osób innych niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego czy szczególne zasady nabywania przez spółdzielnie mieszkaniowe własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Omówiono też regulacje obowiązujące w przeszłości (np. dotyczące szczególnych form zasiedzenia), które zostały uchylone lub utraciły moc w wyniku wyroków Trybnału Konstytucyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX