Wojtczak Bogusława, Ramowe plany nauczania, klasyfikacja zawodów i podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Ramowe plany nauczania, klasyfikacja zawodów i podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Od 1 września 2019 r. w pięcioletnim technikum, branżowej szkole I stopnia (BSI) i branżowej szkole II stopnia (BSII), szkole policealnej oraz klasie I czteroletniego technikum obowiązuje nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego. Modyfikacji uległa także podstawa programowa kształcenia w zawodach. We wszystkich klasach I wymienionych szkół, z wyjątkiem czteroletniego technikum, obowiązywać będzie nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. Większość wprowadzonych rozwiązań jest inna od dotychczas obowiązujących. Niniejsze opracowanie zawiera analizę najważniejszych zmian w organizacji wymienionych szkół w zakresie wskazanych rozporządzeń oraz wprowadzanych od 2020 r. zmianach w tych rozporządzeniach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX