Kośmider Mirosław, Rachunki jako środki dowodowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rachunki jako środki dowodowe

Zasada prawdy obiektywnej, wyrażona w art. 122 Ordynacji podatkowej nakłada na organ podatkowy obowiązek podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Dla realizacji tej zasady w myśl art. 187 § 1 Ordynacji organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Z kolei zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Powyższe przepisy stanowią swego rodzaju fundament postępowania dowodowego. W tym kontekście warto przyjrzeć się dwóm użytym w tytule pojęciom, tj. „środka dowodowego” i „rachunku”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX