Suchanowska Joanna, Przypisywanie pracowników do grup oraz zawarcie informacji w umowie o pracę w świetle ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Przypisywanie pracowników do grup oraz zawarcie informacji w umowie o pracę w świetle ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych

Ustawa z 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – dalej u.s.u.n.w. – dokonuje podziału pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej innych niż wykonujący zawód medyczny na 10 grup zawodowych według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku. Właściwe przyporządkowanie pracowników do określonych grup jest kwestią zasadniczą w zakresie ustalenia wysokości należnego pracownikowi wynagrodzenia. Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze wskazanych pracowników podmiotów leczniczych ustalane jest na podstawie współczynników pracy określonych w załączniku do ww. ustawy oraz kwoty bazowej. Kwota bazowa jest równa wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX