Dąbrowska Justyna, Przymusowa dematerializacja akcji i rejestry akcjonariuszy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Przymusowa dematerializacja akcji i rejestry akcjonariuszy

Wstęp

Przymusowa powszechna dematerializacja wszystkich akcji, jaka dokonuje się ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [dalej jako nowelizacja lub ustawa nowelizująca] sprawia, że z dniem 1 marca 2021 r. wszystkie akcje pozostające w obrocie prawnym utraciły definitywnie formę dokumentu. Niniejszy komentarz ma na celu zwrócenie uwagi na najważniejsze aspekty tego procesu i podkreślenie głębokiego wpływu, jaki dematerializacja akcji wywiera na konstrukcję spółki akcyjnej .

I.Terminy wejścia zmian w życie i harmonogram czynności spółki

Artykuł 23 zdanie wstępne nowelizacji - zmienione przez art. 43 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 [tzw. Tarcza 3.0] z dniem 16 maja 2020 r. - wskazuje, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 i 25, art. 6, art. 16-19, art. 21 oraz art. 22, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; art. 1 pkt 2-4 i 47,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX