Tetera-Jankowska Maria, Przygotowanie i realizacja inwestycji strategicznych w świetle nowelizacji ustawy środowiskowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Przygotowanie i realizacja inwestycji strategicznych w świetle nowelizacji ustawy środowiskowej

Ustawodawca, kolejną nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 13 lipca 2023 r., opublikowaną 15 września 2023 r. wprowadza odrębne postępowanie, którego celem jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji tzw. inwestycji strategicznych. Nowela wprowadza inną niż ocena oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji ocenę skutków środowiskowych realizacji inwestycji strategicznej. Wyłącza obowiązek uzyskania dla tego rodzaju inwestycji decyzji środowiskowej, zastępując ją uzgodnieniem warunków realizacji inwestycji strategicznej wydawanym w formie postanowienia GDOŚ, w oparciu o treść art. 103c ust. 7 u.u.o.i.ś.

Nie bez przyczyny wyżej wspomniana nowelizacja uzyskała nazwę „Lex knebel”. Prawodawca bowiem de facto wyłącza w procedurze ustalenia uwarunkowań środowiskowych realizacji inwestycji strategicznych udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, jak i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX