Fiktus Paweł, Przydomowe oczyszczalnie ścieków jako alternatywa w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków bytowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków jako alternatywa w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków bytowych

Na przestrzeni ostatniej dekady odprowadzanie i oczyszczanie nieczystości ciekłych pochodzących z gospodarstwa domowego w przydomowych oczyszczalniach ścieków stało się rozwiązaniem bardzo popularnym. Śmiało można stwierdzić, że z uwagi na mnogość modeli, jak też łatwość w realizacji zaczęły one wypierać tradycyjne rozwiązanie, czyli bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe. Ponadto, co istotne, w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków nie zachodzi konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci wywozu nieczystości. Przydomowa oczyszczalnia ścieków składa się z zespołu urządzeń oczyszczających, które odprowadzają oczyszczone ścieki do ziemi lub też wód powierzchniowych. Artykuł 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej: u.u.c.p.g. – wymienia przydomową oczyszczalnię ścieków obok zbiornika na nieczystości ciekłe jako rozwiązanie alternatywne w sytuacji, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access