Przewozy drogowe: dostęp do rynku i zawód przewoźnika - OpenLEX

Bujalski Rafał, Przewozy drogowe: dostęp do rynku i zawód przewoźnika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Przewozy drogowe: dostęp do rynku i zawód przewoźnika

Tytuł aktu prawnego

Rozporządzenie 2020/1055 zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym

Podmioty, których dotyczy akt prawny

przewoźnicy drogowi

starosta właściwy dla siedziby przewoźnika drogowego

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Opis aktu prawnego

Rozporządzenie 2020/1054 przewiduje zmiany w trzech rozporządzeniach dotyczących transportu drogowego:

rozporządzeniu nr 1071/2009 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,

rozporządzeniu nr 1072/2009 dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych oraz

rozporządzeniu nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ("rozporządzenie w sprawie IMI").

1.Obowiązek okresowych powrotów do domu ciężarówek operujących poza granicami kraju

Przepisy rozporządzenia 2020/1054 wzmacniają powiązanie między siedzibą przewoźnika a jego działalnością. Celem ma być przeciwdziałanie zjawisku "firm przykrywek". UE uznała za konieczne zapewnienie, aby przewoźnicy drogowi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX