Woiński Mateusz, Zagrodnik Jarosław, Przestępstwo mowy nienawiści

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Przestępstwo mowy nienawiści

Abstrakt

Przedmiotem komentarza są materialnoprawne i procesowe zagadnienia związane ze zwalczaniem mowy nienawiści za pomocą prawa karnego. W pierwszej części opracowania została objęta analizą problematyka prawnomaterialnych podstaw odpowiedzialności karnej za zachowania określane potocznie jako „hejting” motywowany rasizmem i ksenofobią, ze szczególnym uwzględnieniem fundamentalnych problemów teoretyczno-praktycznych związanych z dowodzeniem dyskryminacyjnej motywacji leżącej u podstaw surowszego karania tego rodzaju zachowań stanowiących nadużycie swobody wypowiedzi. W drugiej części została szeroko omówiona kwestia reguł ścigania przestępstw mowy nienawiści, w tym: trybu postępowania i pełnionej w nim roli organów ścigania, w szczególności prokuratora. Ujęto w niej także wskazówki dotyczące efektywnego i prawidłowo zabezpieczającego interes mocodawcy sposobu prowadzenia spraw przez profesjonalnych zastępców procesowych (obrońcy oraz pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX