Lewandowski Tomasz, Przesłanki wstrzymania wykonania aktu lub czynności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Przesłanki wstrzymania wykonania aktu lub czynności

Komentarz omawia przesłanki, które uzasadniają wstrzymanie wykonania aktu lub czynności uregulowane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – dalej p.p.s.a. Podczas omawiania wskazanego zagadnienia szczególną uwagę zwrócono na orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, starając się wyjaśnić najczęściej spotykane w praktyce wątpliwości i problemy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX