Teszner Krzysztof, Przepisy wprowadzające ustawę o KAS

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualny
Autor:

Przepisy wprowadzające ustawę o KAS

Sprawnie i niezakłócone funkcjonowanie od dnia 1.03.2017 r. zreorganizowanej i skonsolidowanej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wymagało wprowadzenia zmian w ponad 150 ustawach z zakresu prawa ustrojowego, materialnego i procesowego, regulujących dotychczas zadania oraz kompetencje organów administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej. Zmiany te zostały uregulowane w odrębnej ustawie z dnia 16.11.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej – dalej jako UWKAS. Mają one przede wszystkim charakter norm wprowadzających nowy akt normatywny, regulujący organizację i funkcjonowanie KAS, a ich funkcją jest zapewnić przejęcie zadań przez nowo ustanowione organy KAS od dotychczasowych organów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX