Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - OpenLEX

Marquardt Piotr, Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Komentarz odnosi się do przepisów ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – dalej u.p.p.u.w. – z uwzględnieniem jej trzech kolejnych nowelizacji. Nowelizacje te wprowadziły kolejno:

1. Ustawa z dnia 06.12.2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, dalej: nowelizacja pierwsza, która weszła w życie 01.01.2019 r.;

2. Ustawa z dnia 31.01.2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, dalej: nowelizacja druga, która weszła w życie 13.02.2019 r.;

3. Ustawa z dnia 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw – dalej: nowelizacja trzecia, która weszła w życie 15.08.2019 r, z mocą wsteczną od 01.01.2019 roku.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 15.08.2019 r. Omówiono w nim regulacje istotne dla praktyki notarialnej oraz szerzej obrotu nieruchomościami i postępowania wieczystoksięgowego, związanego z wejściem w życie rozwiązań wprowadzanych u.p.u.w. Komentarz odnosi się również do przewidywanych konsekwencji wejścia w życie powyższych przepisów oraz przedstawia propozycje możliwych rozwiązań praktycznych wynikających z nich problemów, w tym dotyczących przepisów przejściowych, a w szczególności zezwoleń na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, dokonywania czynności notarialnych w odniesieniu do nieruchomości lokalowych na rynku wtórnym, nałożenia na notariuszy dodatkowych obowiązków w postaci przesyłania wypisów aktów notarialnych oraz wejścia w życie przepisów trzeciej nowelizacji u.p.u.w. z mocą wsteczną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX