Przekazanie świadczenia wychowawczego do ZUS - OpenLEX

Kawecka Anna, Przekazanie świadczenia wychowawczego do ZUS

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Przekazanie świadczenia wychowawczego do ZUS

Ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw realizacja zadania, jakim jest świadczenie wychowawcze, przekazana została do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wskutek nowelizacji ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – dalej u.p.p.w.d. – nastąpiła zmiana: organu realizującego świadczenie wychowawcze, dotychczasowej formy składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia, a także sposobu wypłacania świadczenia 500+.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX