Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Przejęcie praw wynikających z pozwolenia wodnoprawnego

1.Wprowadzenie

Pozwolenie wodnoprawne jest dokumentem, który zezwala na korzystanie z wód publicznych w ramach usług wodnych, na wykonywanie urządzeń wodnych lub innych czynności mających wpływ na stosunki wodne oraz na korzystanie z wody wykraczające poza korzystanie zwykłe i powszechne. Dokument taki wydawany jest dla podmiotu zdefiniowanego w ustawie z 20.07.2017 r. – Prawo wodne – dalej pr. wod. – jako zakład. Zgodnie z art. 411 ust. 1 i art. 411a ust. 1pr. wod. prawa i obowiązki z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego jednemu zakładowi mogą być przeniesione na inny zakład. Przeniesienie takie może być efektem sukcesji (następstwa prawnego) albo zgody zakładu uprawnionego z pozwolenia. Przeniesienie takie dotyczy wyłącznie pozwoleń wodnoprawnych udzielonych dla uprawnień i obowiązków o charakterze ciągłym, dozwolonych w określonym przedziale czasowym, wynikającym z okresu, na jaki zostało ono wydane. W przypadku zmiany właściciela urządzenia wodnego, na wybudowanie którego udzielono pozwolenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?