Białek Tadeusz, Serzysko Agnieszka, Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego

Prawo do przedterminowej spłaty kredytu to jeden z największych przywilejów, jakie otrzymuje konsument w stosunku do zwykłego kredytobiorcy niekorzystającego z kredytu konsumenckiego, przy jednocześnie raczej iluzorycznym niż realnym prawie kredytodawcy do rekompensaty z tego tytułu. Niniejszy komentarz szczegółowo przybliża prawo konsumenta do spłaty zobowiązania przed terminem wynikającym z umowy, kwestię uprawnienia do obniżki całkowitego kosztu kredytu oraz zagadnienie rekompensaty z tytułu przedterminowej spłaty kredytu. Treści zawarte w komentarzu uwzględniają postanowienia dyrektywy 2023/2225 w sprawie umów o kredyt konsumencki, najnowsze orzecznictwo w tego rodzaju sprawach oraz stanowiska Związku Banków Polskich i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX