Czub Krzysztof, Przedmiot prawa autorskiego w kontekście zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Przedmiot prawa autorskiego w kontekście zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Prawo autorskie może odgrywać istotną rolę w działalności jednostek samorządu terytorialnego, niezależnie od szczebli (gminny, powiatowy, wojewódzki) trójstopniowego podziału terytorialnego. Utwory mają znaczenie zarówno w działalności wewnętrznej samorządu, jak i w relacjach z podmiotami zewnętrznymi. Znajomość przedmiotu ochrony prawnoautorskiej jest jednym z ważnych czynników wpływających na skuteczną i właściwą realizację zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Omawiana problematyka ma szczególne znaczenie w kontekście informatyzacji działań organów i urzędów samorządu terytorialnego, postępującej obecności tych jednostek w nowych mediach, internecie, serwisach społecznościowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX