Maczyński Paweł, Przeciwdziałanie przemocy domowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Komentarz dotyczy praktycznych aspektów przyjętej ustawy z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw – dalej z.u.p.p.d., zmieniającej w sposób istotny przepisy ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (obecnie domowej) – dalej u.p.p.d. Komentarz adresowany jest do przedstawicieli służb i podmiotów uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej (m.in. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – pracowników socjalnych, asystentów rodziny; członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; funkcjonariuszy Policji; pracowników oświaty – wychowawców, pedagogów, nauczycieli; pracowników ochrony zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych; organizacji pozarządowych oraz kuratorów sądowych). W komentarzu omówione zostały przyjęte zmiany, jak też wybrane i najczęściej pojawiające się wątpliwości oraz dylematy dotyczące stosowania nowych przepisów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX