Makowski Kamil, Przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

W zakresie dowodów osobistych właściwe organy mają do czynienia z dwoma rodzajami posiadanej dokumentacji – pisemną oraz elektroniczną. Przedmiotem komentarza są kwestie związane z jej przechowywaniem, organem uprawnionym do jej gromadzenia oraz okresem, przez jaki musi być przechowywana. Omówiona została także procedura postępowania z dokumentacją po upływie przewidzianego przepisami okresu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX