Rytel-Warzocha Anna, Prowadzenie rejestrów wyborców przez gminę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Prowadzenie rejestrów wyborców przez gminę

Przeprowadzenie wyborów parlamentarnych wiąże się z szeregiem obowiązków również po stronie organów samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim organów gminy. Jednym z obowiązków gminy jest prowadzenie stałych rejestrów wyborców, które służą do sporządzenia na ich podstawie spisów wyborców na potrzeby konkretnego głosowania w wyborach ogólnokrajowych, samorządowych oraz w referendum. Należy podkreślić, iż jest to kompetencja niezwykle istotna, gdyż instytucje rejestrów i spisów wyborców stanowią jedną z najważniejszych gwarancji realizacji konstytucyjnej zasady powszechności wyborów. Ponadto, jak się często podnosi, procedura rejestracji wyborców stanowi ten etap postępowania wyborczego, który potencjalnie może stwarzać możliwość manipulowania wynikami wyborów. Jednocześnie kwestia ta może być jedną z najbardziej problematycznych dla organów gminy, przede wszystkim z uwagi na to, iż pojawiać się mogą problemy z określeniem miejsca zamieszkania wyborcy, który ma być do rejestru lub spisu wpisany. Trzeba mieć również na uwadze, iż problem ten stanie się prawdopodobnie jeszcze większy, gdy na mocy ustawy o ewidencji ludności z 2010 r. z dniem 1 stycznia 2018 r. zniesiony zostanie obowiązek meldunkowy.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access